Välkommen till Stadgar.se

Stadgar.se handlar om stadgar i bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss

Välkommen till Stadgar.se

En bostadsrättsförening måste enligt lag ha stadgar. Enligt bostadsrättslagen måste föreningens stadgar innehålla vissa specifika bestämmelser, men kan även innehålla ytterligare bestämmelser som överensstämmer med bostadsrättslagen och annan lagstiftning.

De lagstadgade bestämmelserna är bland annat bestämmelser om föreningens organisation, avgifter, styrelsens sammansättning, förfarandet vid föreningsstämma, revision samt rättigheter och skyldigheter för medlemmarna. Bolagsverket kan vägra registrering av stadgarna om lagkraven inte följs. 

Varje föreningsstämma antar stadgar för sin förening. Stadgar är alltså ett regelverk för en specifik bostadsrättsförening. Stadgarna bör innehålla bestämmelser som gör det enkelt för medlemmarna i föreningen att förstå vilka regler som gäller inom föreningen. Följande innebär också att stadgarna ska ses som ett levande regelverk inom föreningen som måste uppdateras i takt med förändringar inom föreningen och vid lagändringar.

År 2016 reviderades lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) med nya bestämmelser avseende bland annat revision och kallelsesätt till föreningsstämman som följd. I stort sett alla bostadsrättsföreningar fick därför ändra stadgarna för att innehållet skulle vara förenligt med de nya lagändringarna. 

När en bostadsrättsförening ska ändra stadgarna krävs normalt sett två föreningsstämmor och särskilt majoritet för besluten. Vill du läsa mer om vad som krävs för att ändra stadgarna så gå gärna in på vår hemsida; stadgeändring.se

Rätt utformade stadgar är ett stöd i föreningens arbete medan otydligt och krångligt stadgeinnehåll kan skapa onödiga problem och tvister inom föreningen. 

Vår rekommendation är att utforma stadgarna så att dessa är tydliga och fullständiga. Det ska vara tydligt vilka rättigheter och skyldigheter som åläggs en medlem i en bostadsrättsförening. 

Er förening kan få hjälp med stadgar. Jurideko Fastighetspartner kan granska era nuvarande stadgar för att intyga att dessa stämmer med lag och lämna förslag på stadgebestämmelser för Er specifika förening.

Om ni önskar ett erbjudande avseende stadgeändring till ett fast pris vänligen tryck här.

Stadgarnas innehåll

I bostadsrättslagen finns vissa krav på bestämmelser som måste finnas med i föreningens stadgar:

 1. föreningens firma,
 2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
 3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut,
 5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas,
 6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skall beräknas,
 7. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
 8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det skall ske,
 9. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,
 10. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 11. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, samt
 12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.

Ändring av stadgar

Ett beslut om ändring av stadgar måste tas på föreningsstämma (ordinarie eller extra). Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är överens. Beslutet är också giltigt om det har tagit på två på varandra följande stämmor med enkel majoritet på den första och två tredjedelars majoritet på den andra. I vissa särskilda fall krävs tre fjärdedelars majoritet eller fullständig majoritet på den andra stämman.

Efter att stadgarna har ändrats måste detta genast registreras hos Bolagsverket.

Juridisk hjälp

Jurideko Fastighetspartner kan hjälpa till med att anpassa era stadgar så att de passar just er förening och givetvis följer gällande lagstiftning.

porträttbild på Olivia Wästberg

Olivia Wästberg

Fastighetsjurist

Tel: 076-719 66 48

E-post: olivia.wastberg@jurideko.se

porträttbild på Christina Fregne

Christina Fregne

Fastighetsjurist (Malmö)

Tel: 070-928 02 48

E-post: christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se